İLAN BEYLİKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


İLAN

BEYLİKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

Beylikova Belediye Encümeninin 29.06.2020 tarih ve 2020 / 11 sayılı kararı gereğince, Belediyemize ait JCB 3 CX marka BEKO LODER’in 2886 Sayılı D.İ.K.nun 45.maddesi gereğince AÇIKARTIRMA suretiyle satılmasına karar verilmiş olup, taşınıra ait bilgiler aşağıda belirtilmiştir.

Beylikova İlçesi Satışı Yapılacak Taşınıra ait Bilgiler

MARKA MODEL

JCB 3 CX

MODEL YILI

2006

CİNSİ

BEKO LODER ( KAZICI-YÜKLEYİCİ-UZAR BOM)

ÇALIŞMA SAATİ

19.000 ( 18.000 SAATTE MOTOR FULL REVİZYON YAPILMIŞ)

İHALE GÜNÜ- SAATİ-YERİ

13.07.2020- saat 14.30- Beylikova Belediyesi Meclis Toplantı Salonu

İHALE BAŞLANGIÇ BEDELİ

120.000 + KDV ( % 8)

GEÇİCİ TEMİNAT

10.000,00 TL

 

MADDE 1- İhalesi yapılacak taşınırın birinci ihalesi 13.07.2020 Pazartesi günü saat 14:30’da Belediye Hizmet Binası Başkanlık odasında  Encümen ihale komisyonu huzurunda yapılacak olup, birinci ihalede taliplisi çıkmazsa ikinci ihalesi 27.07.2020 Pazartesi günü saat 14:30’da Belediye Hizmet Binası Başkanlık odasında  Encümen ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır.

 

İsteklilerin katılabilmeleri için :

A-GERÇEK KİŞİLERİN :

 

a-İş veya Kanuni ikametgah adresini gösterir belge,

b-Geçici Teminat dekontu veya makbuzu ,

c-İhale ile ilgili dilekçe,

ç-Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

d-Başkası adına vekil olarak katılanların Noterden onaylı vekaletname örneği ve Noterden onaylı imza sirküleri örneğini komisyona vereceklerdir.

 

B-TÜZEL KİŞİLERİN :

Gerçek kişilerden istenilen (a),(b),(c),(ç),(d) bentlerinde yazılı belgelerin yanında, ayrıca:

a-Şirket adına katılanların,Noterden tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri,

               b-Mevzuat gereği kayıtlı olduğu odadan oda kayıt belgesi,

c-Şirket ortaklarının isimlerini belirtir Ticaret ve sicil gazetesi.

MADDE 2- İhaleye girebilmek için geçici teminatı ihale saatinden önce Belediye tahsildarına yatırılacaktır. Bu teminat ihale bedelinin ödenmesinden ve malın teslim alınmasından sonra müşteriye geri verilir.

 

MADDE 3-İhaleden doğabilecek her türlü KDV,vergi, resim, harç giderleri  ve her türlü ipotek masraflarını ödemek yükleniciye aittir.

MADDE 4-İhaleye iştirak edenler, şartname hükümlerini peşinen kabullenmiş sayılırlar.

 

MADDE 5- Posta ile yapılacak olan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

MADDE 6- Belediyemize borcu olanlar ve birinci derece yakınları ihaleye katılamazlar.

 

MADDE 7- İhale komisyonları tarafından alınan ihale kararları ita amirlerince karar tarihinden itibaren en geç 15 (on beş) iş günü içinde onaylanır veya iptal edilir. İta amirince karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır. İta amirlerince onaylanan veya iptal edilen ihale kararları, onaylandığı günden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde müşteriye veya vekiline imzası alınmak suretiyle bildirilir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır, mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün, kararın müşteriye veya vekiline tebliğ tarihi sayılır.

MADDE 8- 2886 sayılı DİK’nun 31. veya 76. maddelerine göre onaylanan ihale kararlarının yukarıdaki 7.madde de açıklandığı şekilde tebliğinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde müşteri ihale bedelini ihalenin yapıldığı yerdeki görevli saymanlığına (Banka hesabına) peşin yatırmak, ihale ile ilgili vergi, resim, harçları ve diğer giderleri ödemek zorundadır. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almağa gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat hazineye gelir yazılır.

 

MADDE 9-İhaleye katılıp pay sürenler, kendilerinden fazla pay süren çıkmadığı sürece teklif ettikleri bedelle bağlıdırlar. Müşteri ihalede teklif ettiği bedelden dönemez. Son teklifler alındıktan ve ihale komisyonu karar verdikten sonraki teklifleri kabul edilmez.

 

MADDE 10-İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

MADDE 11-İhaleye katılan iştirakçı, taşınmazın bulunduğu yerde görüldüğünü ve taşınmazı görüldüğü haliyle kabul ettiğini beyan etmiş sayılır.

MADDE 12-İhaleye katılacaklar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 5. maddesinde yazılı şartlara sahip olmalıdırlar.a- İş veya kanuni ikametgah adresi gösterir belgeyi b- Tebligat adresini gösterir belgeyi (iş ve ikametgah adresi farklı ise),c-T.C.Nüfus Cüzdanı Örneği,d- Başkası adına vekil olarak katılanların Noterden onaylı vekaletname örneği ve tüzel kişiliği temsilen katılanların ise Noterden onaylı imza sirküleri örneğini komisyona vereceklerdir.

MADDE 13-İhale kararının ita amiri tarafından onaylandıktan sonra 15 iş günü içerisinde onaylanmasından itibaren, 15 gün içerisinde ihale üzerinde kalan istekli ihale bedelinin tamamını  Belediyemiz hesabına yatırdıktan sonra satış gerçekleşecektir.

MADDE 14- Şartnamede hüküm bulunmayan hallerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

MADDE 15- Taraflar arasında çıkabilecek anlaşmazlıkların çözüm mercii Beylikova Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

İş bu  Belediyemize taşınır satış şartnamesi 15 maddeden ibaret olup tamamen okuyarak, şartnameye aynen uyacağımı ve şartnamenin tüm maddelerini  imzamı atarak kabul ediyorum. Ayrıca bu şartname ihale sonucu satış sözleşmesi kapsamındadır.

İhaleye girmeden önce bu şartname tarafımıza okunarak, kabullenip ihaleye girdim.           /          /2020

 

 

İlanen duyurulur. ( 29.06.2020)

 

                                                                                                                                                 Ahmet OKUYAN

                                                                                                                   Belediye Başkanı a.

                                                                                                    Mali Hizmetler Müdürü

İLAN BEYLİKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İLAN BEYLİKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İLAN BEYLİKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İLAN BEYLİKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN